X

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Σχεδιασμού

Τα στελέχη της εταιρείας CUCo διαθέτουν πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση στο πεδίο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και του σχεδιασμού επιχειρήσεων.

  • Business Plans
  • Προϋπολογισμοί
  • Χρηματοοικονομικές Αναφορές
  • Κοστολόγηση Εταιρειών
  • Αποτιμήσεις Εταιρειών
  • Συγχωνεύσεις / Εξαγορές / Αποσχίσεις

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)

Σε μια έντονα ανταγωνιστική εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από την αυξημένη προσφορά σε ομοιογενή προϊόντα ή/και υπηρεσίες, κρίνεται απαραίτητος ο επιχειρηματικός σχεδιασμός αλλά και η γνώση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την λειτουργία μιας επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης.

Η χρησιμότητα ενός Business Plan είναι πολύπλευρη και αφορά τόσο νέες όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Αποτελεί εργαλείο οργάνωσης και παρουσίασης της επιχείρησης.

Σας ενδιαφέρει να δημιουργήσετε μια καινούρια επιχειρηματική δραστηριότητα;

Το Business Plan σας είναι απαραίτητο για να καθορίσετε το μέγεθος της επένδυσης που απαιτείται, το περιθώριο κέρδους, τη στρατηγική έναντι του ανταγωνισμού, το ρίσκο, τους στόχους που θα πρέπει να πιάσετε, τη δομή και την οργάνωση που θα πρέπει να έχει η επιχείρησή σας.

Θέλετε να ελέγξετε την πορεία της υφιστάμενης επιχείρησής σας;

Το Business Plan θα σας δώσει απαντήσεις εάν η επιχείρησή σας αναπτύσσεται σωστά, εάν έχουν κατανεμηθεί ορθώς τα κεφάλαια ώστε να λειτουργεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, εάν απαιτείται να γίνει επανασχεδιασμός στην οργάνωση και τη στρατηγική που ακολουθείται, ποια είναι τα ανταγωνιστικά σημεία της επιχείρησης και πώς να αξιοποιηθούν.

Σκέφτεστε εάν θα μπορούσατε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας;

Η σύνταξη ενός Business Plan μπορεί να σας διαφωτίσει για την προσδοκώμενη απόδοση της επένδυσής σας και να σας δώσει απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο είναι συμφέρουσα ή όχι η επέκταση που θέλετε να επιχειρήσετε.

Ψάχνετε νέους οικονομικούς πόρους για να ενισχύσετε την επιχείρησή σας;

Πρέπει να έχετε υπόψιν σας ότι οι υποψήφιοι επενδυτές ή χρηματοδότες θέλουν να γνωρίζουν λεπτομέρειες για την πορεία της επιχείρησης, τους στόχους που έχουν τεθεί και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί, πού και πώς θα διατεθούν τα κεφάλαια, κλπ. Το ιδανικό εργαλείο μιας τέτοιας παρουσίασης δεν είναι άλλο από ένα καλοσχεδιασμένο Business Plan.

Κατάρτιση προϋπολογισμού και παρακολούθηση εκτέλεσης αυτού

Η στρατηγική που ακολουθείτε οδηγεί στο μέγιστο της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας την επιχείρησή σας;

Οι διαθέσιμοι πόροι είναι επαρκώς κατανεμημένοι για να επιτύχετε τους στόχους της χρονιάς;

Η κατάρτιση προϋπολογισμού παρέχει ένα πλαίσιο αριθμητικών στόχων για που πρέπει να επιτευχθούν στο μέλλον ενώ παράλληλα αποτελεί τη βάση για συγκρίσεις και έλεγχο με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα – χωρίς προϋπολογισμό δεν μπορεί να διεξαχθεί απολογιστικός έλεγχος.

Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών σε λογιστική και ταμειακή βάση

H σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών είναι μια διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (μήνας, τρίμηνο, έτος) και δίνει όλες τις πληροφορίες για την τρέχουσα οικονομική εικόνα της επιχείρησης.

Υποβάλλεται είτε στη Διοίκηση είτε σε συνεργαζόμενα με την επιχείρηση χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εάν και όποτε αυτό απαιτηθεί.

Ανάλυση της κοστολογικής δομής της εταιρείας

Αποσκοπεί στην ακριβή αποτύπωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης και όλων εν γένει των δαπανών που πραγματοποιούνται με σκοπό την επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας.

Η συγκεκριμένη ανάλυση αποτελεί σημαντικό εργαλείο και βοηθά στον προγραμματισμό των μελλοντικών κινήσεων της επιχείρησης με στόχο τη βιωσιμότητά της.

Αποτιμήσεις εταιρειών & επενδυτικών προτάσεων

Οι εταιρείες επιχειρούν να εξαγοράσουν άλλες εταιρείες για διάφορους λόγους οι οποίοι συνήθως έχουν να κάνουν περισσότερο με την επίτευξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών παρά με βραχυπρόθεσμες ενισχύσεις κερδών.

Ωστόσο, άσχετα από τον λόγο της εξαγοράς, μια δομημένη ανάλυση της τρέχουσας αλλά και μελλοντικής απόδοσης μιας εταιρείας παρέχει πολύτιμη πληροφόρηση τόσο για τη διαδικασία επιλογής όσο και για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα συγχωνεύσεων, εξαγορών, αποσχίσεων

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές είναι μορφές επιχειρησιακής στρατηγικής που σχετίζονται με φάσεις ανάπτυξης, ολοκλήρωσης και επέκτασης δραστηριοτήτων. Συνιστούν τα τελευταία χρόνια μια λύση στην οποία καταλήγουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους, να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους, να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό και να ενισχύσουν την παρουσία τους στην εγχώρια ή/και διεθνή αγορά.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι αποσχίσεις κλάδων ή τμημάτων όταν, κατόπιν εκτιμητικού ελέγχου, προκύπτει ότι η αυτονομία ενός κλάδου ή τμήματος μπορεί να προσδώσει στην επιχείρηση λειτουργικά και οικονομικά οφέλη. Αποτελεί μορφή αποκεντρωτικού εταιρικού μετασχηματισμού που επιτρέπει τον εξορθολογισμό και τη στοχευμένη μετακίνηση παραγωγικών πόρων.

Ξεκάθαρη και απαράβατη δέσμευσή μας η εμπιστευτικότητα!

Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο βιωσιμότητας της επιχείρησής σας. Συμπληρώστε στη φόρμα επικοινωνίας τα στοιχεία της επιχείρησης/εταιρείας σας. Η CUCo θα σας προτείνει την καλύτερη και πιο συμφέρουσα λύση για τη ρύθμιση των οφειλών της επιχείρησής σας.